Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HT20-VT21.

Kottar och barrs prioriterade mål

 • Alla barn ska känna sig trygga och välkomna på Kottar och barr
 • Alla barn ska få uppleva att de har lika värde
 • Alla barn ska få uppleva att vi på förskolan förebygger och motverkar alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Så här arbetar vi:

 • Vi strävar efter att ha ett positivt och respektfullt förhållningsätt mot varandra, både barn och vuxna.
 • Personalen är förebilder och är medagerande och medupptäckande med barnen.
 • Vi delar upp barnen i smågrupper, Knopp, Knytte, Mulle, för att ge mer tid till varje enskilt barn. Alla ska bli sedda och hörda.
 • Vi använder utomhuspedagogiken både för att stärka varje barns lärande och gruppens gemenskap.
 • Vi lär barnen turtagning vid tex samlingar, matsituationer och lärosituation i den fria leken.
 • Vi övar på att lyssna på varandras olika åsikter och berättelser.
 • Vi lyfter fram att barnen har olika kunskaper, erfarenheter och har olika intressen.
 • Vi tränar barnens samspel i grupp med roliga regellekar och mycket tid för rollek och utomhusaktiviteter.
 • Vi bekräftar barnen direkt i positiva samspelssituationer ”bra kompis”
 • Vi använder oss utav olika sagor tex. Vännerna i Kungaskogen, Tio små kompisböcker för att diskutera kamratskap med barnen.
 • Vid konflikter är all personal, ansvarig att stoppa barnen direkt och reflektera över situationen som uppstått.
 • Vid konflikter i vardagen följer vi en lösningsinriktad konflikthanteringsmodell. (Se bilaga)

Läroplan för förskolan, Lpfö18

2.1 Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Förskollärare ska ansvara för att

•  barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

• tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

• aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

• utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.

Arbetslaget ska

• visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet,

• samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

• medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

• stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

• uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

• uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

• samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem.

Rutiner och ansvar – arbetslag

Arbetslaget har ett målinriktat arbete kring kränkande behandlingar, detta är ständigt pågående i arbetet med barngruppen – förebygga och förhindra. Personalen försöker vara så närvarande som möjligt och håller uppsikt om barnens attityder och språkbruk mot varandra. Vi lär barnen att “stoppa leken” eller att säga eller göra “stopp” så fort de börjar på förskolan.

Arbetslaget ska och är ansvariga att arbeta utefter vår likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

På exempelvis föräldramöten ska vårdnadshavare informeras om barnens läroprocesser angående kränkande behandling. Små barn kränker varandra väldigt ofta, empati och sociala kompetenser är något som barnet tränar och erfar i förskolan. Detta är ett av de uppdragen som förskolan arbetar med.

Vårdnadshavare är ansvarig att samtala/reflektera om uppstådda konflikter på förskolan. Samverkan med vårdnadshavare viktig!

Barnkonventionen – barnets rättigheter

Barnkonventionen innehåller 54 viktiga artiklar som stödjer barnet rättigheter. Artikel 2,3,6 och 12 är konventionens grundprinciper som vi arbetar kontinuerligt med på förskolan. Även artikel 31 är grundläggande viktig för oss.

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Arbetssätt vid konflikt/kränkande behandlingt:

 1. Undersök
 2. Analysera
 3. Åtgärda
 4. Följ upp

Utredning och åtgärd vid konflikt eller kränkning:

Samtalar med barnen – vad har hänt. Tydliggöra vad som är ok eller inte.

Händelsen dokumenteras.

Informera berörda föräldrar, detta har hänt.

Rektorn informeras om det blir upprepade tillfällen med kränkningar.

Pedagoger och rektor har ansvar för att dokumentera, åtgärda och följa upp dessa former av händelser.